O nas

Liga Muzułmańska w RP

Liga Muzułmańska w RP powstała 14 kwietnia 2001 r. z inicjatywy polskich muzułmanów w odpowiedzi na rosnącą liczbę wyznawców islamu w Polsce oraz ze względu duże potrzeby społeczności muzułmańskiej. Liga została oficjalnie zarejestrowana 6 stycznia 2004 r. w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oficjalnie wpisana do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

 

Podstawy doktrynalne:

Liga odwołuje się w swojej działalności do źródeł islamu: Koranu, Sunny, postępowań i rozstrzygnięć bogobojnych przodków oraz współczesnych uczonych w islamie

 

Cele statutowe Ligi to:

  •  przedstawienie  idei islamu, nauka i utrwalenie zasad religii islamu;

  •  sprawowanie muzułmańskich obrzędów religijnych;

  •  budowanie i zarządzanie ośrodkami kultu religii muzułmańskiej zgodnie z potrzebami Ligi;

  •  reprezentowanie interesów członków Ligi na forum krajowym i międzynarodowym;

  •  integracja ze społeczeństwem polskim z zachowaniem tożsamości muzułmańskiej;

  •  podjęcie pozytywnej i kreatywnej współpracy w różnych sferach życia, w ramach społeczeństwa polskiego, pomiędzy członkami Ligi i wyznawcami innych religii;

  •  obrona praw człowieka, zwalczanie wszelkich przejawów rasizmu i nietolerancji.

 

Strategia:

1. Dążenie do spełnienia wszelkich potrzeb religijnych ummy w RP, m.in. zapewnienia miejsc obrzędowych we wszystkich regionach kraju.

2. Działalność charytatywna na rzecz uchodźców i ubogich muzułmanów wedle potrzeb.

3. Działalność na rzecz egzekwowania praw muzułmanów, przewidzianych przez Konstytucję.

4. Odgrywanie roli pomostu międzykulturowego i cywilizacyjnego.

5. Przeciwstawienia się wszelkim stereotypom, które są krzywdzące dla muzułmanów i zafałszowują obraz islamu.

6. Promowanie idei wielokulturowości i różnorodności zgodnie z przesłaniem Qur’anu: „O ludzie! My stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was narodami i plemionami – abyście zapoznali się nawzajem […]” (Sura XLIX, werset 13).